top of page
Image by CDC

SARS-COV-2 - przypomnienie zasad funkcjonowania gabinetu

30/06/2023

 • Od 01 lipca 2023 zostaje odwołany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego    w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Przestają obowiązywać przepisy dotyczące obowiązku zakrywania ust i nosa w przychodniach, poradniach, szpitalach i innych placówkach medycznych. 

                 Prosimy jednak o przestrzeganie pozostałych zasad ustalonych dla naszej placówki :

 • bezwzględnie prosimy o przychodzenie  do gabinetu NIE WCZEŚNIEJ niż na 10 minut przed planowaną wizytą

 • Dla wszystkich pacjentów, ograniczamy ilość osób towarzyszących pacjentowi osób do JEDNEGO OPIEKUNA. Powyższe ograniczenie dotyczy całej placówki. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą lekarza, dla najmłodszych pacjentów - do 3 lat, dopuszczamy możliwość obecności obojga rodziców jednak tylko przy badaniu.

 • Placówka medyczna nie może być miejscem rodzinnych wycieczek. Wszelkie dodatkowe osoby towarzyszące - rodzeństwo, dziadkowie, wujostwo, koledzy czy inni znajomi - zostaną poproszeni o opuszczenie placówki.

REGULAMIN PŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

 

 • Niniejszy regulamin określa zasady płatności za świadczenia zdrowotne udzielane przez podmiot leczniczy OKOLIT, Jarosław Litewski, działający w oparciu o zakład leczniczy „Oczko okulistyka dziecięca” mieszczący się w przy ul. Tyśmienickiej 2/U1, o4-303 Warszawa – zwany dalej „Oczko”.

 • Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne jest każdorazowo określana w aktualnie obowiązującym Cenniku Świadczeń Medycznych dostępnym do wglądu w zakładzie leczniczym oraz online pod adresem: www.gabinetoczko.pl.  W przypadku telefonicznej rezerwacji wizyty Pacjent jest informowany o wysokości opłaty telefonicznie, przed dokonaniem rezerwacji. 

 • Opłaty za świadczenia zdrowotne mogą być uiszczane w następujące sposoby:

  1. Gotówką w kasie zakładu leczniczego bezpośrednio przed wizytą,

  2. Kartą płatniczą w kasie zakładu leczniczego bezpośrednio przed wizytą,

  3. Przelewem bankowym w formie zadatku w momencie dokonania rezerwacji terminu wizyty, na rachunek bankowy

              59 1140 2004 0000 3002 7742 4927, przy czy zadatek może stanowić maksymalnie 50% opłaty za świadczenie zdrowotne.  

 • Decyzję o możliwości żądania uiszczenia części opłaty za świadczenia zdrowotne w formie zadatku podejmuje Oczko, mając na względzie konieczność zapewnienia sprawnego funkcjonowania zakładu leczniczego. W szczególności decyzja taka może zostać podjęta wobec Pacjentów, którzy po raz pierwszy korzystają ze świadczeń zdrowotnych Oczko lub wobec Pacjentów, którzy przynajmniej raz nie odwołali wcześniej umówionej wizyty i nie stawili się na wizytę w umówionym terminie.

 • O konieczności zapłaty zadatku Pacjent jest informowany przed dokonaniem rezerwacji terminu wizyty i ma wówczas możliwość rezygnacji z rezerwacji. Ponadto Pacjent otrzymuje, w formie wiadomości SMS lub e-mail link do niniejszego regulaminu, umożliwiający zapoznanie się z nim oraz numer konta bankowego na które ma być wpłacony zadatek.

 • W przypadku nie zapłacenia przez Pacjenta zadatku i nie przesłania do Oczko za pośrednictwem wiadomości SMS lub e-mail potwierdzenia jego wpłaty najpóźniej w dniu następującym po dniu dokonania rezerwacji terminu wizyty, zarezerwowany termin przepada.

 • W przypadku odwołania przez Pacjenta wizyty i nie dojścia do skutku umowy o świadczenie zdrowotne pomiędzy Pacjentem a Oczko z tego powodu, jeżeli do odwołania wizyty doszło:

  1. Do 48h przed planowanym terminem wizyty – Pacjent otrzymuje zwrot 100% wpłaconego zadatku,

  2. W okresie poniżej 48h przed planowanym terminem wizyty – Oczko ma prawo zatrzymać cały wpłacony zadatek.

 • W przypadku niestawienia się przez Pacjenta w umówionym terminie wizyty i nie dojścia do skutku umowy o świadczenie zdrowotne pomiędzy Pacjentem a Oczko z tego powodu, Oczko ma prawo zatrzymać cały wpłacony zadatek.

 • W przypadku odwołania wizyty z przyczyn leżących po stronie Oczko i nie dojścia do skutku umowy o świadczenie zdrowotne pomiędzy Pacjentem a Oczko z tego powodu, Pacjentowi należy się zwrot zadatku w podwójnej wysokości.

 • O konsekwencjach odwołania wizyty lub niestawienia się na wizytę określonych w poprzednich punktach Pacjent jest każdorazowo informowany przez Oczko przed dokonaniem rezerwacji terminu wizyty.

 • Wszelkie zwroty płatności na rzecz Pacjentów, niezależnie od przyczyn zwrotu będą dokonywane przez Oczko niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym wystąpiła podstawa do zwrotu płatności, przelewem na rachunek bankowy Pacjenta, z którego płatność została zlecona.

 • Zadatek przewidziany w niniejszym regulaminie jest zadatkiem w rozumieniu przepisu 394 § 1 kodeksu cywilnego z uwzględnieniem różnic korzystnych dla Pacjentów.

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.

 • Niniejszy regulamin jest dostępny do wglądu w zakładzie leczniczym oraz online pod adresem: https://www.gabinetoczko.pl/info

 • Zmiany niniejszego regulaminu nie mają wpływu na prawa i obowiązki Pacjentów, którzy dokonali płatności lub zarezerwowali termin wizyty przed wejściem w życie tych zmian. Do takich Pacjentów zastosowanie ma regulamin w wersji obowiązującej w momencie dokonania przez nich płatności lub dokonania rezerwacji terminu wizyty (w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpiło wcześniej).

                                      603 167 168              kontakt@gabinetoczko.pl

Tyśmienicka 2 /róg Szaserów/

04-303 Warszawa

bottom of page