top of page

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH PROFIL „GABINET OCZKO” NA PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

 

Administratorem Twoich danych osobowych w związku z obserwowaniem i Twoją aktywnością na naszym profilu (fanpage) jest OKOLIT Jarosław Litewski z siedzibą w Warszawie przy ul. Liwieckiej 8b/10.

 

Jesteśmy niezależnym administratorem danych osobowych od operatora portalu społecznościowego. Zasady przetwarzania danych osobowych przez operatora portalu społecznościowego znajdziesz w jego polityce prywatności dostępnej na tym portalu.

 

Kontakt z nami jest możliwy pod adresem e-mail : kontakt@gabinetoczko.pl pod numerem telefonu 603167168 lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

 

Przetwarzanie Twoich danych odbywa się w sposób zgodny z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”).

 

Twoje dane osobowe (w tym adres IP lub inne identyfikatory internetowe, dane o lokalizacji oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii) będą przetwarzane w celu prowadzenia naszego profilu, informowania Cię za jego pośrednictwem o naszej aktywności, promowania naszych  usług,  w tym poprzez wyświetlanie treści reklamowych dostosowanych do Twoich preferencji (reklama celowana) oraz treści reklamowych niedostosowanych do Twoich preferencji (reklama kontekstowa), informowania o wydarzeniach, które organizujemy, kontaktu z Tobą za pomocą dostępnych kanałów komunikacji (komentarze, czat, wiadomości itd.) – podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi niezbędność ich przetwarzania do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest promowanie gabinetu, której poświęcony jest profil, budowanie i utrzymanie wokół tego gabinetu społeczności oraz bieżąca komunikacja (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Ponadto Twoje dane mogą być przetwarzane w celach analitycznych i statystycznych polegających na prowadzeniu analizy Twojej aktywności na naszym profilu oraz Twoich preferencji - podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi niezbędność ich przetwarzania do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest prowadzenie statystyk i analiz ukierunkowanych na zwiększenie atrakcyjności profilu, poprawę funkcjonalności i świadczenia usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Do pozyskiwania danych przetwarzanych w celach analitycznych i statystycznych wykorzystujemy funkcjonalności oferowane przez operatorów portali społecznościowych (np. funkcja Facebook Insights).

 

Będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres istnienia naszego prawnie usprawiedliwionego interesu do ich przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Ciebie prawnie skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, na podstawie umowy zawartej z nami i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami (usługodawcy, podwykonawcy - np. dostawca usług IT, firma administrująca profilem, firma świadcząca dla nas usługi reklamowe itd.). W pewnych przypadkach może również zachodzić konieczność przekazania przez nas Twoich danych innym podmiotom np. w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa. Nasz profil zawiera ponadto linki do stron internetowych, które nie są prowadzone przez nas, ale przez podmioty trzecie Każdorazowo wchodząc na stronę z linka powinieneś zapoznać się z polityką ochrony prywatności danej strony internetowej, warunkami korzystania z niej oraz innymi obowiązującymi dla niej politykami i regulaminami. Nie ponosimy odpowiedzialności za przetwarzanie Twoich danych osobowych przez podmioty prowadzące te strony.

Twoje dane nie będą przez nas przekazywane do odbiorców znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Nie oznacza to jednak, że nie będą one przekazywane poza EOG przez operatora portalu społecznościowego, który jest niezależnym od nas administratorem Twoich danych.

 

Przysługuje Ci prawdo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka naszego prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w takim przypadku wniesiony sprzeciw jest dla nas wiążący). W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo jej wycofania, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od nas Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które następnie możesz przesłać innemu administratorowi danych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uznasz, że przetwarzanie odbywa się w sposób niezgodny z prawem. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z nami.

 

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, w tym zwłaszcza w celu realizowania działań promocyjnych, niektóre dotyczące Ciebie decyzje mogą niekiedy być podejmowane z wykorzystaniem profilowania tj. w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka).

 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne jednak w niektórych przypadkach może być niezbędne dla korzystania z funkcjonalności w ramach profilu społecznościowego.

bottom of page